Spotkanie grupy badawczej projektu ArcticSGD

sty 16, 2022 | Spotkania

W poniedziałek 7 lutego od 12:00 do 16:00 odbędzie się spotkanie naszej grupy badawczej. Podczas spotkania będziemy omawiać ostatnie rejsy badawcze, wstępne wyniki oraz dalsze plany na rok 2022. Serdecznie zapraszamy:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRkMDU1ZjMtM2YwNi00YTcxLWI0Y2EtM2ZkOWI1NGQyYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a31c7981-ce81-4b47-acb0-24080fd39ca1%22%2c%22Oid%22%3a%22bd3c3a7e-231b-4dba-a610-dd26921ddf06%22%7d