Spotkanie grupy badawczej projektu ArcticSGD

Spotkanie grupy badawczej projektu ArcticSGD

W poniedziałek 7 lutego od 12:00 do 16:00 odbędzie się spotkanie naszej grupy badawczej. Podczas spotkania będziemy omawiać ostatnie rejsy badawcze, wstępne wyniki oraz dalsze plany na rok 2022. Serdecznie zapraszamy:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRkMDU1ZjMtM2YwNi00YTcxLWI0Y2EtM2ZkOWI1NGQyYzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a31c7981-ce81-4b47-acb0-24080fd39ca1%22%2c%22Oid%22%3a%22bd3c3a7e-231b-4dba-a610-dd26921ddf06%22%7d

 

RAD7 detektor radonu

RAD7 detektor radonu

RAD7 detektor radonu

RAD7 detektor radonu –monitor radonowy pozwalający zapisywać w sposób ciągły przebieg stężenia radonu w czasie. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do pomiarów 222Rn w celu monitorowania dopływu wód gruntowych do środowiska morskiego. RAD7 został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (85%) oraz współfinansowany ze środków krajowych (15%) w ramach Programu Badań Podstawowych. Technologia wykorzystywana w RAD7 (wytrącanie elektrostatyczne, po którym następuje detekcja za pomocą spektrometru alfa o wysokiej rozdzielczości) jest jedyną na świecie umożliwiającą klarowną separację różnych izotopów radonu. Dzięki wysokiej rozdzielczości detektora półprzewodnikowego typu PIPS oraz unikalnej analizie w czasie rzeczywistym, detektor RAD 7 charakteryzuje się znikomo małym poziomem szumu tła oraz wykazuje odporność w stosunku do gromadzonych izotopów ołowiu-210. Technologia stosowana przez firmę Durridge została wynaleziona przez Lee Grorodzinsa i jego doktoranta Stephena Shefsky’ego z MIT (Massachusetts Institute of Technology) na początku lat 90-tych i skomercjalizowana jako RAD7. Fot. Durridge https://durridge.com/